آتش نشانان دولتی
در ماه ژوئیه سال 2017، آتش سوزی مارشال با مجوز 433 مأموریت کالیفرنیا در سال 2013 مجاز است (بخش 13110 به کد بهداشت و سلامت – آتش سوزی CAL) CSLB – برای CCR عنوان 16، بخش 8، ماده 3 § 832.16. C-16 پیمانکاران حفاظت از آتش سوزی، مجوز صدور مجوز دولتی مجوز C-16 برای افرادی … Continue reading “آتش نشانان دولتی”
سیستم آتش نشانی محافظت شده در پاسادنا آتش سوزی
اداره آتش نشانی پاسادنا فرآیند جدیدی را برای نظارت بر سیستم های حفاظت آتش نشان داده است. موعد مقرر 1 ژوئیه 2017، تمام گزارشات مربوط به سیستم های حفاظتی سازگار و غیر سازگار با سیستم های آتش نشانی پاسادنا مورد نیاز است. اداره آتش نشانی پاسادنا برای تطبیق 100٪ با قوانین آتش نشانی تصویب شده … Continue reading “سیستم آتش نشانی محافظت شده در پاسادنا آتش سوزی”