Follow us:
Call Us : 818-486-1964

الزامات پیوند

شرکت AWIN ENTERPRISES نیاز به همه قراردادی های قراردادی دارند تا اوراق بهادار عملکرد و پرداخت را ارائه دهند. آستانه پیوند برای پروژه ها ممکن است متفاوت باشد، اما پیمانکاران ارائه دهنده کار و مواد بیش از 500،000 دلار باید ایمن و 100٪ وفادار و 100٪ پرداخت اوراق قرضه را تامین کنند. شرکت AWIN ENTERPRISES حق دارند از این نیاز اجتناب کنند و اجازه اتصال را در آستانه پایین تر، اجازه دهند یک جایگزین امنیتی یا تضمین جایگزین به جای این اوراق قرضه. هر پروژه دارای الزامات خاصی است.