Follow us:
Call Us : 818-486-1964

بیانیه مأموریت

ما تلاش می کنیم دیدگاه مالک را در سراسر چرخه عمر پروژه حفظ ارتباطات و مسئولیت های مهم در میان صاحب، معمار و پیمانکاران به طوری که درک کامل از پروژه و نیازهای مالی و بینی خود را می تواند در طول زمان مدیریت می شود.