Follow us:
Call Us : 818-486-1964

ارسال رزومه

شرکت AWIN ENTERPRSES انتخاب افراد با استعداد و اختصاصی که بازیکنان تیم هستند. ما به طور جدی در رشد نیرومندی فرد و شرکت اعتقاد داریم. اگر به یک موقعیت در شرکت ما علاقمند هستید، رزومه خود را به منابع انسانی ارسال کنید یا فرم زیر را پر کنید.

آدرس دفتر :

11326 Ventura Blvd. Studio City, CA 91604

آدرس پستی :

11271 Ventura Blvd. Ste. 100, Studio City, CA 91604
تلفن : (818) 486-1964 – (424) 301-1288

پست الکترونیک: gary@awinenterprises.com

صاحب شرکت: گری آراکلیان